کتاب پرستاری کودک سالم توسط اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تألیف شد.

8 امرداد 1401

کتاب پرستاری کودک سالم تحریر خانم دکتر فائزه جهان‌پور و خانم دکتر رقیه گشمرد از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، خانم فریده بحرینی مربی دانشکده پرستاری و مامایی و زهره فرار دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر توسط انتشارات جامعه‌نگربه چاپ رسید.  
کتاب پرستاری کودک سالم تالیف دکتر حامد مرتضوی، دکتر فائزه جهانپور، دکتر رقیه گشمرد، فریده بحرینی، زهره فرار، محبوبه طباطبایی چهر بر اساس سرفصل دروس شورای عالی برنامه‌ریزی پزشکی گردآوری شده است. ﮐﺘﺎب ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﻟﻢ در 11 ﻓﺼﻞ و ﮐﺘﺎب ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻤﺎر در 13 ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻃﺒﻖ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪ، در ﻧﺴﺨﻪی اﺧﯿﺮ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﺗﻌـﺪادی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﯿﺰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. اﻣﯿﺪ ﻣﯽ‌رود ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب که برگرفته از شواهد علمی جدید بوده و منطبق بر سرفصل دروس شورای عالی برنامه‌ریزی تدوین شده است، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت و آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾـﺰ، ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.


برخی نکات برجسته کتاب حاضر:
•    سرفصل‌بندی کتاب براساس آخرین طرح در مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی دروس وزارت بهداشت و آموزش پزشکی
•    بر اساس جدیدترین منابع لاتین و معتبر پرستاری
•    با نثری بسیار شیوا و روان
•    مرور جامع مباحث مراقبت از کودکان برای کلیه دانشجویان پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشبری و بهداشت کودک و خانواده در کلیه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
•    مرجع اصلی آزمون برای کارشناسی ارشد پرستاری و رشته‌های پیراپزشکی
•    منبع تخصصی جهت استفاده در بخش‌های بالینی کودکان
•    دارای فهرست و نمایه کامل و امکان جستجوی سریع مطالب
•    تصاویر گویا و واضح جهت درک بهتر مطالب


کلمات کلیدی:
کتاب     تألیف     پرستاری.کودک.سالم     دانشگاه.علوم.پزشکی.بوشهر     هیأت.علمی    

تاریخ بروز رسانی:   8 امرداد 1401

تعداد بازدید:   ۲

چاپ خبر

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >